Een project van 3 nieuwe windturbines in Doornik

Donderdag 14 september 2017 — EDF Luminus, nummer 1 op het vlak van onshore windenergie en waterkracht in België, en ELSA, het energiefiliaal van de intercommunale IDETA, organiseren deze avond een infovergadering over het project voor de installatie van 3 windturbines op het grondgebied van Doornik, ter uitbreiding van het recent gebouwde windmolenpark.  Met deze 3 windturbines wil men tegemoetkomen aan de energiebehoeften van de bedrijven.

Buurtbewoners worden geïnformeerd

Vanavond informeren EDF Luminus en ELSA de buurtbewoners en het gemeentebestuur over hun plannen om 3 windturbines te bouwen op het grondgebied van de gemeente Doornik, meer bepaald op het bedrijventerrein Tournai Ouest. Tijdens deze bijeenkomst worden de betrokkenen geïnformeerd over de gebruikelijke procedure en de geplande milieu-effectenstudie. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijk studiebureau uitgevoerd en houdt rekening met de opmerkingen van de buurtbewoners. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor het publiek en de betrokken partijen.

De 3 geplande windturbines vormen een uitbreiding op het recent gebouwde windmolenpark en kaderen binnen de doelstelling om de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van windenergie beter op elkaar af te stemmen, waarbij de elektriciteitsproductie in de omgeving van grootverbruikers wordt verhoogd.

Positieve impact op het milieu

Deze turbines, met elk een maximaal vermogen van 3,5 MW, zullen jaarlijks 18.000.000 kWh produceren en zullen tegemoetkomen aan de elektriciteitsbehoeften van de bedrijven (equivalent van het verbruik van 4.500 huishoudens). Dankzij de installatie van deze 3 machines zal men elk jaar 7.770 ton CO2 kunnen besparen in vergelijking met de uitstoot van een thermische centrale. Deze besparing stemt overeen met de uitstoot van ongeveer 3.400 wagens(1) of 1.300 inwoners(2). Tijdens windluwe periodes kan de vraag naar elektriciteit worden opgevangen door piekcentrales.

Dit project kadert binnen het “Projet de Territoire Wallonie picarde 2025”, dat onder meer tot doel heeft Wallonië picarde om te vormen tot een excellentieregio op ecologisch vlak. Het project sluit perfect aan op het huidige beleid van de Waalse regio dat erin bestaat de ontwikkeling van windmolens langs snelweginfrastructuren en op bedrijventerreinen aan te moedigen.

Partnership tussen EDF Luminus & ELSA

EDF Luminus en ELSA werkten voor het eerst samen in het kader van de ontwikkeling van het windmolenpark van Tournai Ouest. Dit gebeurde aan de hand van synergieën met private projectontwikkelaars uit de windenergiesector, wat al sinds 2008 door IDETA, via haar energiefiliaal ELSA, wordt uitgedragen. Beide ondernemingen wilden hun samenwerking bestendigen met de oprichting van e-NosVents, dat voor 60% in handen is van EDF Luminus en voor 40% in handen van ELSA. EDF Luminus en ELSA willen samen hernieuwbare-energieprojecten opzetten en de omwonenden daarbij betrekken om zo de Belgische productiedoelstellingen te behalen: 13% hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik tegen 2020.

 (1) op basis van 15.000 km/jaar en de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark van 152,5 g CO2/km

 (2) op basis van de gemiddelde uitstoot van 6.150 kg/woning

 

Comment fonctionne une éolienne?